2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

TLEX platform ingezet voor C-ITS data uitwisseling in Mobilidata

Op 12 november jl. werd in Vlaanderen het startsein gegeven voor Mobilidata, een ambitieus Mobiliteitsprogramma dat past in het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan en via slim databeheer en technologie het Vlaams verkeer veiliger, vlotter en duurzamer wil maken. Het programma richt zich op het creëren van innovatieve mobiliteitsoplossingen die de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de CO2 uitstoot verminderen.

Digitaal wegbeheer ontwikkelen waarbij de weggebruiker real-time informatie ontvangt en direct aan de weginfrastructuur gekoppeld kan worden, dat is waar het om draait. De opdracht voor het digitale wegbeheer werd toegewezen aan Be-Mobile dat in het consortium samenwerkt met Flitsmeister, NDrive, Bosch, Monotch, Transport & Mobility Leuven, Tractebel, Movias en Sirus. Monotch assisteert Be-Mobile in Mobilidata bij de C-ITS berichtenuitwisseling tussen de diverse betrokkenen in het C-ITS ecosysteem en zorgt met de inzet van het Traffic Live Exchange (TLEX) platform ook voor data-uitwisseling met verkeerslichten. Vlaanderen trekt 18,2 miljoen euro voor het programma uit.

Data het nieuwe goud voor mobiliteitsoplossingen

Data en in het bijzonder dataconnectiviteit zijn het nieuwe “goud”. Met het realiseren van een duurzame digitale data-infrastructuur en het stimuleren van datagebruik in applicaties kunnen in Vlaanderen diverse innovatieve mobiliteitsoplossingen worden gecreëerd die de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de uitstoot doen dalen. Het consortium zet in op de ontwikkeling van 31 slimme verkeersoplossingen en een netwerk van duurzame, slimme en betrouwbare data dat communiceert met boordcomputers of smartphones. Op die manier kunnen wegbeheerders beter inspelen op bepaalde mobiliteitsbehoeften en prioriteit geven aan weggebruikers als hulpdiensten, vrachtverkeer, openbaar vervoer of fietsers. Of wat te denken van het verstrekken van in-car informatie bij gevaarlijke wegsituaties zoals filestaarten, ongevallen, slecht wegdek of wegwerkzaamheden of statische en dynamische snelheidsbeperkingen of adviesroutes.

Uitrol van intelligente verkeersregelinstallaties

De meest tastbare pijler van Mobilidata is wel de uitrol van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze intelligente verkeerslichten kunnen verkeersveiligheid en doorstroming beter op elkaar afstemmen, zowel voor de actieve weggebruikers, het openbaar vervoer als voor het gemotoriseerd verkeer. Het maximaal conflictvrij maken van verkeerslichtengeregelde kruispunten is een belangrijk speerpunt uit het verkeersveiligheidsplan. Maar er zijn ook andere voordelen zoals prioriteit verlenen aan bepaalde weggebruikers. Bij slecht weer kunnen de verkeerslichten bijvoorbeeld sneller op groen springen wanneer een groep fietsers het kruispunt nadert. Een ambulance bij het naderen van een kruispunt groen licht geven om een vlotte doorgang te verlenen. Of groen licht voor vrachtwagens verstrekken zodat ze minder CO2 uitstoten.

C-ITS ervaring uit andere landen

Monotch zal als consortiumpartner het TLEX-platform leveren om bi-directionele data uitwisseling van C-ITS data met verkeerslichten mogelijk te maken. Daarnaast zal Monotch Be-Mobile assisteren bij het leveren van de Data Interchange. Deze component binnen Mobilidata verzorgt de uitwisseling van C-ITS berichten tussen de diverse stakeholders in het C-ITS ecosysteem. Dit alles gebeurt conform de binnen C-Roads gedefinieerde Europese standaarden.

“Met Mobilidata slaan we de brug tussen hardware op straat en de weggebruiker om zo een gedragsverandering teweeg te brengen bij reizigers, bedrijven en overheden. C-ITS is de volgende fundamentele stap om het mobiliteitsecosysteem en hun individuele belangen dichter bij elkaar te brengen. Publiek-private partnerschappen zoals Mobilidata blijken hierin een belangrijk punt van vooruitgang”, aldus Jan Cools, CEO van Be-Mobile.

Menno Malta, CEO van Monotch vult aan. “We nemen als consortiumpartner relevante ervaring mee uit andere Europese landen waar ons TLEX-platform al succesvol wordt ingezet voor het ontwikkelen van nieuwe geconnecteerde verkeersdiensten en de voordelen zijn legio. In Nederland wijzen recente metingen op een reductie van 10% reistijd voor geprioriteerd vervoer, 2% minder incidenten met hulpverleningsvoertuigen en een significante 15% wachttijd- en emissiereductie voor verkeer dat een kruispunt passeert en dat biedt ook perspectief voor Vlaanderen.”

Over Mobilidata

Een vlot en veilig mobiliteitssysteem is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse overheid. Agentschap voor Wegen en Verkeer, imec, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en Connecting Europe Facility zijn daarom gestart met een ambitieus programma om die doelen te bereiken: Mobilidata. Mobilidata heeft een reeks scherpe mobiliteitsdoelstellingen opgesteld, namelijk de bereikbaarheid en mobiliteit waarborgen, de leefbaarheid verhogen en tegelijkertijd de verkeersonveiligheid en schade aan milieu en natuur terugdringen.

Related Posts

Bewegen door de stad

Kom op 19 maart naar bruisend Hasselt voor een onvergetelijke dag op het FTI-festival (Flanders Technology & Innovation). Onze visionaire oprichter, Menno Malta, zal tijdens

Lees meer »

Recente use cases

Start vandaag met Monotch!

Smart Mobility Platforms voor jou