2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

De door Monotch erkende manier om tot een goede Privacy by Design aanpak te komen is het framework dat is ontwikkeld door Ann Cavoukian (voormalig Information and Privacy Commissioner van de Canadese provincie Ontario).

Het framework kent zeven ontwerpuitgangspunten waaraan Monotch voldoet:

  1. Voorkomen is beter dan genezen.
  2. Dataprotectie is de standaard.
  3. Integreren van gegevensbescherming en beveiliging in het ontwerp.
  4. Volledige functionaliteit - een positieve balans (geen zero-sum uitkomst).
  5. Bescherming gedurende de hele levenscyclus. End-to-End security
  6. Zichtbaarheid en transparantie.
  7. Respect voor de privacy van de gebruiker.

Privacy functionaris

Monotch’s privacy officer (PO) is Ingeborg Malta, appointed at the board level as an independent assessor of the state of data protection. She ensures that the data protection regulations are complied with.

Privacy Statuut Monotch

Privacy zien wij als een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening. Dit brengen wij tot uitdrukking door onze manier van handelen vast te leggen in een privacy statuut. Dit is hiermee onze belofte die we doen aan onze klanten voor hoe wij omgaan met privacy, en deze is vervlochten in onze smart mobility platforms.

Dit doen wij met het opnemen van de integrale tekst van ons privacy statuut zoals we dat hebben vastgesteld voor onze dienstverlening, zoals hieronder te lezen. Dit statuut is juridisch getoetst en naar aanleiding daarvan op onderdelen aangescherpt.

Uw persoonsgegevens zijn een privézaak

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de Monotch diensten betrouwbaar zijn. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een privézaak. De manier waarop we uw privacy waarborgen bij de uitvoering van de Monotch diensten, hebben we samengevat in dit ‘Privacy Statuut’. Dit statuut geldt voor al onze klanten en medewerkers. In dit ‘Privacy Statuut’ geven we aan waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we uw gegevens beveiligen, hoe lang we uw gegevens bewaren, en welke rechten u heeft om onze gegevens te controleren.

Wij zorgen voor uw privacy

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die buiten de Monotch dienstverlening vallen. Elk noodzakelijk gebruik van uw gegevens voor Monotch voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens

Afhankelijk van diensten die u wilt afnemen als klant van Monotch registreren we alle klanten naam en contactgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord (de gebruikersnaam wordt versleuteld

We save all the information you have entered when using any of the forms on our website(s).

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Bij aanmelding voor onze SaaS diensten, registreren wij van klanten hun naam en contactgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn nodig om onze Monotch dienst aan u te kunnen aanbieden. Deze gegevens wisselen wij niet uit met onze partners.

When using the forms, we register the information you have entered into our CRM system to contact you to answer your questions or to provide you with the requested documentation. If necessary, we will forward this information to one of our partners so that you receive the best service from our services.

Bij aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw gegevens om u periodiek de Monotch nieuwsbrief te versturen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij beveiligen onze systemen waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt op een adequate organisatorische, technische en fysieke manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal (als goed) geaccepteerde informatie systemen en methodes. Uw gegevens worden bewaard op servers in datacenters binnen de EU. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie binnen Monotch bevoegd toe zijn.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij voor gegevens een andere of langere wettelijke bewaartermijn geldt. Statistische gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen kunnen langer worden bewaard. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en nooit terug te voeren op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Monotch BV. Wij zijn gevestigd op Vogelstraat 23 SCH 4845 PA Wagenberg en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61837628.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens controleren?

U heeft het recht om te weten wat wij van u weten. Daarom kunt u via de servicedesk opvragen welke overige gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens

U heeft wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de Monotch diensten.

Bijzondere strafrechtelijke situaties

Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten de Monotch dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. In het geval van (een verdenking van) een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Onze website (www.Monotch.nl) voldoet aan artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (‘Cookiewet’). Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt, dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn/haar computer en waar deze voor dienen. Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om een website (goed) te laten functioneren en cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website meten om onze website te optimaliseren. In dit kader maken wij onder andere gebruik van cookies van Google Analytics. Maar ook andere op onze website gebruikte externe diensten, kunnen mogelijk een cookie registreren op uw computer.

U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Wij informeren u via de notification bar over het gebruik van deze cookies. Ten overvloede wijzen wij u erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Vragen en contact

If you have any questions, please contact the Monotch Service Desk on +31(0)88-7120800 or [email protected].

Monotch behoudt zich het recht voor dit Privacy Statuut te wijzigen. Bij een wijziging zullen wij u hiervan tijdig (middels email) op de hoogte brengen en aangeven per wanneer deze wijziging van kracht gaat. Dit Privacy Statuut is van toepassing op de gegevens die wij tijdens de geldigheid van dit statuut ontvangen/verzamelen. Een wijziging van dit Statuut zal nooit uw rechten over deze gegevens, ontleend uit een eerder geldend Privacy Statuut, ontkrachten. Mocht dit onoverkomelijk blijken (bijvoorbeeld door een wijziging in de wetgeving), dan zullen wij dat nadrukkelijk aan u melden.

Verwerkersovereenkomsten

Binnen de privacy-wetgeving heeft Monotch de rol van verantwoordelijke of verwerker. Wij sluiten met betreffende partijen die optreden als verantwoordelijke of subverwerker verwerkersovereenkomsten af in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).