2nd-m-horizontal-blue-no-tagline

€60 mln project voor een toekomstbestendig Nederlands mobiliteitssysteem

Eind april 2022 werd bevestigd dat de Nederlandse overheid €30 miljoen toekent aan 19 samenwerkende partners voor de ontwikkeling van de digitale infrastructuur voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteem (DITM).

Deze ontwikkeling is specifiek nodig voor de digitalisering en automatisering van mobiliteit in Nederland.

Sinds 2015 bezig met Nederlandse mobiliteit

Menno Malta, CEO van Monotch vertelt, “Al sinds de oprichting van Monotch in 2015 zijn wij bezig met het verbeteren van de data koppeling van de Nederlandse infrastructuur. Dit gebeurde voor het eerst in 2017 toen ons Traffic Live Exchange (TLEX®) platform live ging als onderdeel van het Talking Traffic project.

Als eerste werden diverse slimme verkeerslichten verbonden aan dit systeem. Maar, het koppelen van wegkantapparatuur alleen is niet genoeg. Monotch liet zien dat juist de uitwisseling van data, tussen zowel publieke als private organisaties ervoor zorgt, dat iedereen op de Nederlandse wegen kan profiteren van efficiënter, veiliger en duurzamer mobiliteit.

Uitgebreid Nederlands mobiliteitsecosysteem

In het onlangs goed gekeurde innovatieproject “Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)” wordt er samengewerkt met 19 verschillende marktpartijen; marktleiders, innovatieve MKB’ers, waar Monotch onder valt, en kennispartners. Deze organisaties worden ondersteund door RAI Automotive NL en Brainport Development. Samen zullen deze projectpartners het DITM project handen en voeten geven door een allesomvattende systemaanpak te ontwikkelen waarin voertuigen, wegkantsystemen, verkeersmanagementsystemen, laadinfrastructuur en stedelijke bereikbaarheids- en inrichtingsvraagstukken als geheel worden opgepakt. Het TLEX® platform is hierbij het systeem waarin (verkeers)data kan worden uitgewisseld tussen de diverse partijen.

Nederlandse overheid direct betrokken bij DITM-project

De samenwerking tussen de marktpartijen alleen is niet goed genoeg; het is juist de directe betrokkenheid vanuit de overheid, via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat de daadwerkelijke implementatie in het Nederlandse wegenlandschap garandeert. Het is voor Nederland als dienstenland en doorvoerhaven (letterlijk en figuurlijk) van essentieel belang dat zij zorgt voor een goede doorstroming op de wegen en voor een goede bereikbaarheid. Daarboven dient Nederland ervoor te zorgen dat de oplossingen aan haar infrastructuur toekomstbestendig zijn, veilig, cybersecure en efficiënt voor alle verkeersdeelnemers.

Bewezen flexibiliteit en opschaalbaarheid TLEX

Na de eerste stappen op de Nederlandse markt van TLEX® in het Talking Traffic project volgde al snel meer projecten en pilots. Door de jaren heen is het data uitwisselingsplatform van Monotch dan ook steeds aangepast en verbeterd. In de samenwerking voor het DITM-project kunnen er weer nieuwe mogelijkheden aan het platform worden toegevoegd.

“Voorafgaand aan het toekennen van de overheidsbijdrage voor het DITM project, hebben wij als partners onderling reeds veel contact gehad om te overleggen hoe we gezamenlijk het Nederlandse mobiliteitssysteem zouden kunnen moderniseren en toekomstbestendig maken. Omdat TLEX® al bij de verschillende partijen bekend was vanuit andere projecten en pilots is de rol van Monotch heel helder. Wij zullen ons TLEX platform inzetten om data uitwisseling snel en veilig te laten plaatsvinden in real-time en bi-directioneel,” vertelt Paul Potters, Smart Mobility Director van Monotch.

Belangrijk project voor Monotch

“Het DITM-project is buitengewoon interessant vanwege de kwaliteit van het consortium en het ambitieniveau, dus we zullen een belangrijk deel van onze tijd en energie in dit nieuwe project steken. Wij van Monotch kijken er naar uit omdat we ervan overtuigd zijn dat deze ervaring zeer waardevol is voor de toekomst van mobiliteit in Nederland en zeker daarbuiten”, laat Menno Malta, CEO van Monotch, weten.

Tijdslijn Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

Met de aankondiging eind april 2022 dat de rijksbijdrage voor dit project is goedgekeurd is de aftrap gegeven. Het is voorzien dat dit project in elk geval zal lopen tot 2026. Voor Monotch is het project reeds begonnen.

Related Posts

Move in the city

Join us in the vibrant city of Hasselt on March 19 for an unforgettable day at the FTI (Flanders Technology & Innovation) festival. Our visionary

Read More »

Explore recent projects

Get Started With Monotch Today

Smart Mobility Platforms for you